Rowan Legal

ROWAN LEGAL poskytuje právní služby bankám, pojišťovnám, obchodníkům s cennými papíry, investičním společnostem a fondům, poskytovatelům platebních služeb a dalším subjektům činným v odvětví finančních služeb se zaměřením na předpisy v bankovnictví, finančnictví a pojišťovnictví.

Naše kancelář poskytuje komplexní právní služby v celé této oblasti práva. Klientům radíme při úvěrovém financování, ať již bilaterálním nebo syndikovaném včetně mezinárodních finančních transakcí. V retailovém financování poskytujeme poradenství několika společnostem poskytujícím spotřebitelské úvěry. V oblasti trade finance se ROWAN LEGAL zabývá akreditivy, bankovními garancemi, faktoringem a forfaitingem.

Mimo banky patří k našim klientům celosvětoví hráči na pojistném trhu. Radíme pojišťovnám ve věcech týkajících se předpisů na úpravu pojišťovnictví a obchodních záležitostech. Vypracováváme pojistné smlouvy, běžné pojistné podmínky i smlouvy na přeshraniční zajištění.

Pokud se jedná o poradenství poskytované obchodníkům s cennými papíry a investičním společnostem či fondům, zahrnuje naše poradenství vedle smluvní agendy rovněž komplexní poradenství v rámci regulatoriky, a to včetně revize nastavení vnitřních procesů klienta a zajištění přípravy vnitřních předpisů.

Vedoucí pozice naší kanceláři v oblasti IT a ICT přináší podstatné synergické efekty a umožňuje nám poskytovat poradenství na nejvyšší úrovni se zaměřením mimo jiné na platformy elektronického bankovnictví, zpracování osobních a finančních údajů, využívání biodynamických podpisů a outsourcing finančních služeb.

Všechny výše uvedené právní služby poskytujeme rovněž v rámci přeshraničních transakcí a v případě přítomnosti cizího právního řádu konzultujeme dle potřeby naše kolegy ze spolupracujících zahraničních kanceláří.

Klienty zastupujeme rovněž před regulátory, a to jak v řízeních licenčních, tak sankčních. Jakožto vedoucí advokátní kancelář v oblasti sporné agendy zastupujeme klienty rovněž v této oblasti práva ve sporech před soudy a rozhodčími soudy, a to včetně mezinárodních rozhodčích soudů.

Jak můžeme pomoci:

Vybrané reference: