Rowan Legal
  • flaskar@rowanlegal.com

Martin Flaškár sa špecializuje na záväzkové právne vzťahy, najmä na právo ICT a autorské právo, ďalej tiež na právo verejného obstarávania, koncesií a verejnej podpory.

V rámci svojej praxe poskytuje komplexné právne poradenstvo významným subjektom pôsobiacim na trhu ICT, taktiež v pozícii uchádzačov o verejné zákazky v súvislosti s nastavením zmluvnej dokumentácie, ďalej zadávateľom verejných zákaziek pri komplexnej príprave zadávacej a zmluvnej dokumentácie k verejným zákazkám, taktiež aj zadávateľom koncesných zmlúv.

Martin Flaškár má bohaté skúsenosti s poskytovaním právnej podpory pri príprave zadávacej dokumentácie v zmysle zákona o veřejných zakázkách vrátane komplexných zmluvných podmienok v mnohých významných projektoch, najmä z oblasti ICT, kterých hodnota dosahovala stoviek mil. Kč a s poskytovaním právnej podpory uchádzačom o najvýznamnejšie verejné zákazky zadávané v Českej republike, a to vrátane projektov spolufinancovaných z operačných programov Európskej únie. Poskytuje tiež právne stanoviská ku kľúčovým problémom v oblasti práva ICT, práva verejného obstarávania, taktiež aj v oblasti verejnej podpory a skúsenosti má tiež s konaniami pred Úradom pre ochranu hospodárskej súťaže.

Medzi ďalšie oblasti práva, ktorým se Martin aktívne venuje, možno zaradiť právnu problematiku dopravno- telematických systémov.

Martin Flaškár je tiež  aktívny pri publikovaní odborných článkov, najmä súvisiacich s témou aktuálnych otázok práva ICT a práva duševného vlastníctva, práva veřejného obstarávania a pri lektorskej činnosti v oblasti práva ICT, v oblasti práva verejnej podpory ako aj v oblasti dopravno-telematických systémov.

Poskytoval komplexné právne služby súvisiace s úspešným zadaním verejnej zákazky „Provoz a rozvoj eAGRI a související aplikační infrastruktury“, s hodnotou takmer 300 mil. Kč bez DPH pre zadávateľa Česká republika – Ministerstvo zemědělství. Poskytoval komplexné právne služby súvisiace s úspešným zadaním verejnej zákazky „Služby ICT provozu MZe 2012-2013“ s hodnotou bezmála 300 mil. Kč bez DPH pre zadávateľa Česká republika – Ministerstvo zemědělství. Poskytoval právne služby súvisiace s posúdením aspektov verejnej podpory na projekte zadávateľa Městská část Praha 8, verejná zákazka „Centrum Palmovka - Výstavba budovy s kancelářskými a komerčními prostory a jejich následná správa s poskytováním souvisejících služeb“, zadávaná v súťažnom dialógu, s hodnotou presahujúcou 1 mld. Kč bez DPH. Poskytoval komplexné právne služby súvisiace s úspešným zadaním verejnej zákazky pre zadávateľa Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, „Systémy řídicího a dohledového centra, pořizování dat a integrační infrastruktury logistického zabezpečení jednotné maturitní zkoušky (RDC, DDS, I)“ s hodnotou presahujúcou 300 mil. Kč bez DPH. Poskytoval komplexné právne služby súvisiace s úspešným zadaním verejnej zákazky zadávateľa Národní knihovna České republiky, verejná zákazka „Systémový integrátor projektu Vytvoření Národní digitální knihovny“ s hodnotou takmer 200 mil. Kč bez DPH. Poskytoval komplexné právne služby súvisiace so zadaním verejnej zákazky Řízení letového provozu České republiky, verejná zákazka „Replacement of the Main System“, zadávaná v súťažnom dialógu a následne v jednacom konaní s uverejnením, ktoré boly realizované kompletne v anglickom jazyku, s hodnotou takmer 1 mld. Kč bez DPH. Poskytoval komplexné právne poradenstvo Českej republike – Ministerstvu práce a sociálních věcí ako zadávateľovi jednotlivých verejných zákaziek na implementáciu jednotlivých systémov tvoriacich Jednotný informační systém práce a sociálních věcí (JISPSV) v súvislosti so zadávaním týchto verejných zákaziek s predpokladanou hodnotou v súhrne presahujúci 1 mld. Kč bez DPH. Poskytoval komplexné právne poradenstvo Českej republike – Ministerstvu vnitra pri redefinícii tzv. Hlavní smlouvy uzavretej s Českou poštou, s.p., odštěpným závodem ICT na zaistenie komplexnej komunikačnej infraštruktúry. Poskytoval komplexné právne poradenstvo Českej republike – Ministerstvu vnitra pri transformácii Českej pošty, s.p., odštěpného závodu ICT do formy samostatného štátneho podniku. V rámci tejto právnej služby se podieľal aj na posúdení možných spôsobov tejto transformácie, jako aj dopadov konkrétnych spôsobov transformácie do majetkových, zmluvných, pracovno-právnych a projektových vzťahov Českej pošty, s.p., odštěpného závodu ICT. Poskytoval komplexné právne poradenstvo hlavnému mestu Praha v súvislosti s riešením aktuálnych problémov projektu Opencard, jako aj pri hľadaní vyhovujúceho a dlhodobo udržiteľného budúceho riešenia dopravno-odbavovacieho systému na území tzv. Pražskej integrovanej dopravy. Poskytoval komplexné právne poradenstvo hlavnému mestu Praha v súvislosti s riešením aktuálnych problémov spojených s aktuálnym Ekonomickým informačným systémom GINIS, jako aj pri hľadaní vyhovujúceho a dlhodobo udržateľného budúceho riešenia pre implementáciu a integráciu informačných systémov hlavného mesta Prahy, mestských častí a príspevkových organizácií hlavného mesta Praha. Pripravoval zmluvy o spracovaní osobných údajov pre verejnú zákazku na poskytovanie služieb pre integrovaný ekonomický informačný systém Diamo, s. p. pre klienta Diamo, s. p, a to vrátane podrobných ustanovení o technickom a organizačnom zabezpečení ochrany osobných údajov (2014-2015). Poskytoval komplexnú právnu podporu pri nájme časti obchodného závodu klienta - významnej spoločnosti poskytujúcej služby v oblasti výroby a distribúcie elektrickej energie, teplárenstva a priemyslu- zahrnujúce vyjednanie obsahu nájomnej zmluvy s protistranou vrátane podpory pri riešení interných záležitostí súvisiacich s nájmom častí závodu (zamestnanecká a ICT agenda).
Titul: Jak se správné vypořádat se „zastaralými smlouvami v IT“ (spoluautor) Vydavateľ: Statutární zástupce firmy Dátum vydania: 2014 Titul: Domény a spekulanti aneb Jak na ně vyzrát (spoluautor) Vydavateľ: Statutární zástupce firmy Dátum vydania: 2013 Titul: Zvláštní instituty licenčních smluv v IT (spoluautor) Vydavateľ: epravo.cz Dátum vydania: 2009 Titul: Teritorialita a kolizní problematika licenčních smluv v IT (spoluautor) Vydavateľ: epravo.cz Dátum vydania: 2009

Vzdelanie

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Odbor štúdia: Právo a právní věda Škola: Rechtswissenschafltiche Fakultät der Westphälischen-Wilhelms Universität Münster, SRN

Pracovné skúsenosti

Spoločnosť: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. Pozícia:
  • Vedúci advokát (01/2012 - súčasnosť)
  • Koncipient (06/2009 - 12/2011)
Obdobie: 06/2009 - súčasnosť Popis pracovnej pozície: Špecialista v oblasti záväzkových právnych vzťahov, najmä oblasti práva ICT, autorského práva, práva verejného obstarávania, koncesií a verejnej podpory Spoločnosť: AK CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ, s.r.o. Pozícia: Junior Associate Obdobie: 11/2008 – 05/2009 Spoločnosť: AK Rödl &, s.r.o. Pozícia: Paralegal Obdobie: 05/2007 – 01/2008