Rowan Legal

Nikto Vám nie je schopný zaručiť, že Váš zmluvný partner vždy dodrží svoje sľuby, ale dobrá zmluva môže zaistiť adekvátne dobré šance na úspech v prípade sporu. Aj preto naši klienti pri vzniku obchodno-záväzkových vzťahov volia práve ROWAN LEGAL. Náš tým odborníkov pomáha klientom predchádzať zbytočným a nákladným situáciám prípadných súdnych sporov plynúcich z nedostatočnej úpravy vzájomných záväzkov. Naša kancelária vždy pomáha predvídať klientom rôzne situácie, ktoré pri plnení zmluvy môžu nastať.

Naša kancelária pôsobí ako právny poradca vo vzťahu ku všetkým typom obchodných zmlúv a aspektom obchodného práva. Spoločne s našimi klientmi nachádzame správne obchodné riešenia, diskutujeme o návrhoch príslušných zmluvných dokumentov a zastupujeme ich pri vyjednávaní zmluvných podmienok.

Naši právnici asistujú klientom pri formulácii zmlúv a vyjednávaní v českom, slovenskom, anglickom, nemeckom či ruskom jazyku. Mnoho členov nášho tímu študovalo a potom pracovalo v zahraničí, odkiaľ si odniesli významné skúsenosti z tamojšej právnej praxe a spolupráce na najvýznamnejších zmluvných dokumentoch. Vďaka tomu sme klientom nápomocní k riešeniu zmluvných otázok aj v rámci cezhraničného obchodného styku, nakoľko disponujeme znalosťami daného prostredia a obyčajového práva.

Poskytujeme poradenstvo vo vzťahu k typizovaným/typovým zmluvám, akými sú kúpne zmluvy, zmluvy o dielo, zmluvy o poskytovaní služieb, frančízové dohody, outsourcing, ako aj vo vzťahu k jedinečným zmluvným dokumentom navrhnutým na mieru konkrétneho obchodného prípadu. Vďaka tomu sme schopní pokryť všetky obchodné činnosti našich klientov.

Mnoho našich klientov pôsobí v oblastiach, ktoré podliehajú prísnej zákonnej regulácii. Preto naši klienti oceňujú naše  dôkladné znalosti príslušných predpisov, vďaka ktorým predvídame nezamýšľané situácie a minimalizujeme riziká. Vďaka profesionálom z našej kancelárie disponujeme značným know-how v mnohých právnych odvetviach, a preto našim klientom pomáhame v rôznych sférach obchodných činností, pre ktoré je typická roztrieštená úprava právnych predpisov začínajúc oblasťou liečiv, cez oblasť finančných služieb, potravín, regulačných  požiadaviek na hračky, až v neposlednej rade po predpisy zavedené podľa technických noriem a štandardov.

Ako môžeme pomôcť:

  • Poradenstvo pri výbere najlepšej zmluvnej formy pre vzťah so svojím obchodným partnerom;
  • Poradenstvo a zastupovanie v rokovaniach o obsahu zmlúv, a to prostredníctvom obchodných rokovaní, ako aj prostredníctvom služieb umožňujúcich diaľkovú komunikáciu;
  • Analýza prostredia klienta a súpis všetkých zmluvných typov;
  • Vypracovanie zmlúv presne prispôsobených klientovým potrebám;
  • Riešenia súvisiacich regulačných otázok;
  • Daňové aspekty obchodných zmlúv;

  Hospodárska súťaž a súťažné aspekty obchodných zmlúv.

Vybrané referencie:

 • Poradenstvo pre švédskeho výrobcu nákladných áut vo vzťahu k zmluvám o predaji a ostatným zmluvným vzťahom
 • Poradenstvo pre jedného z najväčších výrobcov piva a jeho českej dcérskej spoločnosti vo veci distribučných vzťahov, príprava frančízových dohôd
 • Poradenstvo pre jednu z hlavných medzinárodných finančných inštitúcií o zmluvách s veľkým výrobcom kozmetiky, poradenstvo v oblasti prenosu a spracovania osobných údajov klientov pre jej IT služby
 • Poradenstvo poľskému leteckému dopravcovi v súvislosti s nákupom a následným prenájmom ART lietadla od Českých aerolínií, vrátane rokovaní s Úradom pre civilné letectvo
 • Poradenstvo francúzskej IT spoločnosti v otázkach e-commerce, zriadenia a prevádzky webových stránok, zmlúv na dodávku softvéru, súkromia a regulácie reklamy
 • Poskytovanie priebežného poradenstva poprednej spoločnosti v podnikových aplikáciách s rozsiahlou právnou podporou pre klientovu kľúčovú IT činnosť, vrátane kompletného portfólia vzorových zmlúv, obchodných podmienok a komplexných prevádzacích dohôd pri jednotlivých projektoch