Rowan Legal

Pre advokátsku kanceláriu ROWAN LEGAL predstavuje poradenstvo pre verejný sektor jednu z tradičných oblastí špecializácie. V rámci znalosti špecifickej regulácie v oblasti verejného sektora sa zameriavame tiež na príbuzné sektorové odvetvia (vodárenstvo, doprava či energetika) a využívame týchto znalostí tiež pre účely poradenstvo pre súkromné subjekty realizujúce projekty pre zákazníkov z týchto odvetví.

V rámci tejto oblasti poskytujeme najmä nasledujúce služby:

 • Poradenstvo pri realizácii komplexných projektov
 • Zastupovanie v správnych konaniach a poradenstvo súvisiace s verejnoprávnou reguláciou
 • Analytická činnosť v oblasti verejného obstarávania a koncesií
 • Poradenstvo a zastupovanie v súvislosti s verejnou podporou

Verejným aj sektorovým zadávateľom poskytujeme komplexné právne poradenstvo už od samotnej prípravy verejnej zákazky, radíme s dodržaním všetkých zákonných požiadavie na vyhlasovanie verejného obstarávania aj v súvislosti s následným vedením verejného obstarávania. V ďalších fázach potom poskytujeme strategickú pomoc a právnu podporu pri realizácii projektov, vyhodnocovaní rizík súdnych sporov a v neposlednom rade zastupujeme klientov pred Úradom pre ochranu hospodárskej súťaže a správnymi súdmi.

Tak isto poskytujeme efektívnu právnu pomoc uchádzačom a záujemcom, ktorým pomáhame v procese podávania ponúk a zastupujeme ich v konaniach pri uplatňovaní opravných prostriedkov voči obstarávateľom pred Úradom pre verejné obstarávanie a súdmi.

Naši právnici sú členmi odvolacej komisie predsedu českého Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže, ktorá sa zaoberá riešením prípadov verejného obstarávania a tiež členmi odvolacieho orgánu Ministerstva  pre miestny rozvoj Českej republiky, kde poskytujeme právne rady týkajúce sa registrácie do registra podnikateľov pre verejné obstarávanie.

Aktívne sa tiež venujeme publikačnej činnosti; pravidelne vydávame články v odborných periodikách (napr. Verejné zákazky v praxi) a podieľame sa na príprave novej legislatívy. Taktiež sme v tejto oblasti autormi Komentáru k českému zákonu o verejnom obstarávaní, prehľadu judikatúry v oblasti verejného obstarávania, prípadovej knihy, ako aj produktu Navigátor, ktorý je vyhľadávanou pomôckou zadávateľov a výukovým nástrojom.

Okrem právneho poradenstva potom pre subjekty vo verejnom obstarávaní, či už na strane obstarávateľov, či uchádzačov a účastníkov verejného obstarávania, pripravujeme vzdelávacie programy a školenia.

Ako môžeme pomôcť:

 • Analýzy právnych otázok v oblasti práva verejného obstarávania a koncesií;
 • Príprava zadávacích a koncesných konaní a právna podpora pri realizácii týchto konaní;
 • Poradenstvo v rámci komplexných projektov vo verejnom sektore, zahŕňajúce odbornosť aj z ďalších právnych odvetví;
 • Asistencia pri riešení regulovaných otázok v oblasti sektorových odvetví, ako aj v rámci špecifickej regulácie vo verejnej správe (pravidlá hospodárenia s majetkom štátu, komunálny sektor);
 • Zastupovanie verejných obstarávateľov aj dodávateľov v správnych aj súdnych konaniach vo veciach verejného obstarávania a koncesií;
 • Právna podpora záujemcom alebo uchádzačom v súvislosti s procesom podávania ponúk;
 • Strategická podpora obstarávateľov aj vybraných uchádzačov v súvislosti s realizáciou verejného obstarávania;
 • Poradenstvo a zastupovanie potenciálnych poskytovateľov alebo príjemcov verejnej podpory.

Vybrané referencie:

 • Zastupovanie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vo významnom projekte partnerstva verejného a súkromného sektora (PPP) týkajúceho sa novej diaľnice v Bratislavskom kraji
 • Poradenstvo pre spoločnosť Severočeská vodárenská spoločnosť, a.s. v kľúčovej otázke pre projekt spoločnosti spočívajúci vo výstavbe infraštruktúry pre dodávky vody po roku 2020
 • Poradenstvo pre Vysokú školu banskú – Technickúej univerzitu v Ostrave v súvislosti s výstavbou super-počítačového projektu
 • Právne zastupovanie Ministerstva zdravotníctva Českej republiky vo významnom IT projekte pri zavádzaní nového registra pacientov
 • Právne poradenstvo pre Dopravný podnik Praha ohľadne technologických sekcií projektu pre novú časť linky metra- linka A
 • Zastupovanie Českej televízie pri nákupe novej technológie pre digitalizáciu spravodajstva a športu
 • Poradenstvo pre Riadenie letovej prevádzky v rámci projektu výmeny hlavného systému pre navigáciu lietadiel
 • Poskytovanie právneho poradenstva pre Prahu 8 v rámci projektu Centrum Palmovka – návrh a výstavba novej radnice, vrátane bytových a nebytových priestorov