Rowan Legal

Pre advokátsku kanceláriu ROWAN LEGAL predstavuje poradenstvo pre verejný sektor jednu z tradičných oblastí špecializácie. V rámci znalosti špecifickej regulácie v oblasti verejného sektora sa zameriavame tiež na príbuzné sektorové odvetvia (vodárenstvo, doprava či energetika) a využívame týchto znalostí tiež pre účely poradenstvo pre súkromné subjekty realizujúce projekty pre zákazníkov z týchto odvetví.

V rámci tejto oblasti poskytujeme najmä nasledujúce služby:

Verejným aj sektorovým zadávateľom poskytujeme komplexné právne poradenstvo už od samotnej prípravy verejnej zákazky, radíme s dodržaním všetkých zákonných požiadavie na vyhlasovanie verejného obstarávania aj v súvislosti s následným vedením verejného obstarávania. V ďalších fázach potom poskytujeme strategickú pomoc a právnu podporu pri realizácii projektov, vyhodnocovaní rizík súdnych sporov a v neposlednom rade zastupujeme klientov pred Úradom pre ochranu hospodárskej súťaže a správnymi súdmi.

Tak isto poskytujeme efektívnu právnu pomoc uchádzačom a záujemcom, ktorým pomáhame v procese podávania ponúk a zastupujeme ich v konaniach pri uplatňovaní opravných prostriedkov voči obstarávateľom pred Úradom pre verejné obstarávanie a súdmi.

Naši právnici sú členmi odvolacej komisie predsedu českého Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže, ktorá sa zaoberá riešením prípadov verejného obstarávania a tiež členmi odvolacieho orgánu Ministerstva  pre miestny rozvoj Českej republiky, kde poskytujeme právne rady týkajúce sa registrácie do registra podnikateľov pre verejné obstarávanie.

Aktívne sa tiež venujeme publikačnej činnosti; pravidelne vydávame články v odborných periodikách (napr. Verejné zákazky v praxi) a podieľame sa na príprave novej legislatívy. Taktiež sme v tejto oblasti autormi Komentáru k českému zákonu o verejnom obstarávaní, prehľadu judikatúry v oblasti verejného obstarávania, prípadovej knihy, ako aj produktu Navigátor, ktorý je vyhľadávanou pomôckou zadávateľov a výukovým nástrojom.

Okrem právneho poradenstva potom pre subjekty vo verejnom obstarávaní, či už na strane obstarávateľov, či uchádzačov a účastníkov verejného obstarávania, pripravujeme vzdelávacie programy a školenia.

Ako môžeme pomôcť:

Vybrané referencie: