Rowan Legal

Advokátska kancelária ROWAN LEGAL poskytuje komplexné právne poradenstvo aj potrebnú právnu pomoc v celom spektre trestného práva. Medzi našich klientov patria fyzické aj právnické osoby, ktorým pomáhame s identifikáciou trestnoprávnych rizík tak, aby sa vyhli nebezpečenstvu postihu svojho konania trestným právom. Najmä v oblasti trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb dosahujeme včasnou a citlivou implementáciou preventívnych opatrení ochranu záujmov našich klientov v najvyššej možnej miere, a to bez obmedzujúceho dopadu na fungovanie spoločnosti. Našim klientom poskytujeme tiež možnosť školení a vzdelávania, ako rizikám trestnoprávnej zodpovednosti predchádzať.

Súlad s predpismi trestného práva riešime u každej kauzy, preto náš právny tím posudzuje každý prípad aj s ohľadom na trestnoprávne aspekty riešenej veci.

Rozsiahlym know-how v oblasti trestnoprávneho poradenstva potom disponujeme najmä v súvislosti s nekalou súťažou a ochranou hospodárskej súťaže, rovnako ako v súvislosti so zadávaním verejného obstarávania alebo účasti v obstarávacích konaniach, vrátane trestnoprávnych aspektov autorskoprávnej ochrany. Intenzívne riešime aj vzťahy a presahy súvisiacich občianskoprávnych a trestných konaní, pokiaľ sú vedené paralelne.

V prípade vzniku konkrétnych problémov našich klientov vo všetkých fázach trestného konania zastupujeme.

Ako môžeme pomôcť:

Vybrané referencie: