Rowan Legal

Už od vzniku našej kancelárie nás klienti vyhľadávajú pre naše rozsiahle skúsenosti a znalosti z oblasti práva duševného vlastníctva. Historicky je tak právo duševného vlastníctva spolu s právom ICT jednou z kľúčových oblastí našej praxe. Poskytujeme plnohodnotnú právnu podporu na poli práva duševného vlastníctva, vrátane ochrany autorského práva, ochranných známok, obchodných názvov, priemyselných vzorov, patentov, doménových mien a v oblasti nekalo súťažných predpisov.

Členovia tímu ROWAN LEGAL špecializujúci sa na právo duševného vlastníctva denne poskytujú poradenstvo a zastúpenie klientov v sporných ako aj nesporných záležitostiach. Našou prácou je robiť všetko pre obranu klientových práv, počínajúc prípravou podkladov pre registráciu ochrany predmetného duševného vlastníctva až po zaisťovanie nerušeného užívania zapísaného alebo nezapísaného práva.

Vďaka našim špičkovým znalostiam z oblasti technológií poskytujeme našim klientom podporu už vo fáze prípravy vývoja softvéru alebo nových technológií, pomáhame im s implementáciou open source softvéru a optimalizujeme licenčné podmienky podľa ich potreby. Naši klienti nás preto vyhľadávajú s problémami týkajúcimi sa autorského práva práve preto, že sme schopní im porozumieť a ponúknuť riešenia, ktoré majú oporu v našich dokonalých znalostiach prostredia a dlhoročných skúsenostiach.

Odborníci z našich radov pre klientov starostlivo hodnotia a spracovávajú ďalšie právne aspekty software a jeho vývoja, on-line licenčné zmluvy, poskytovanie on-line služieb a ochranu databáz. Naši klienti vyhľadávajú naše služby taktiež v prípade sporov s kolektívnymi správcami práv a v súvislosti s právnymi problémami v prípade nasadenia nových technológií do interných a externých procesov.

Pokiaľ sa jedná o praktickú aplikáciu ďalších práv duševného vlastníctva, pomáhame klientom pri podávaní prihlášok v súvislosti s colnými postupmi, pri skúšobných nákupoch, ďalej poskytujeme poradenstvo týkajúce sa falšovania, návrhov žalôb na upustenie od užívania ochranných známok a zastupujeme klientov pred colnými orgánmi, Políciou ČR a úradmi pre ochranu spotrebiteľov.

Naši špecialisti z odboru riešenia sporov v tejto oblasti dbajú o záujmy klientov a podnikajú všetky dostupné kroky pre ochranu klientových práv, vrátane zastupovania pred súdmi všetkých inštancií. Viac k tejto oblasti nájdete v rubrike riešenia sporov.

Ako môžeme pomôcť:

Vybrané referencie: