Rowan Legal

ROWAN LEGAL poskytuje komplexné právne služby v oblastiach českého a európskeho práva hospodárskej súťaže.

Okrem poskytovania bežného každodenného právneho poradenstva v oblasti práva hospodárskej súťaže v zmysle posudzovania a prípravy návrhov obchodných zmlúv, súťažných analýz a akvizícií, ponúkame komplexnú právnu podporu vrátane poradenstva s ohľadom na kartely, vzťahy a prax medzi dodávateľmi a odberateľmi, ako aj na súvisiace zastupovanie v správnych konaniach pred českými aj európskymi súdmi.

Medzi našimi klientmi sú lídri na trhu v oblasti dopravných služieb, odpadového hospodárstva, poskytovania IT a telekomunikačných služieb, platobných služieb a mnohých ďalších služieb. Týmto klientom poskytujeme komplexné poradenstvo ohľadom všetkých aspektov českého a európskeho práva hospodárskej súťaže v Českej republike aj EÚ a pomáhame im s ich ťažkosťami v súvislosti s hospodárskou súťažou; pokiaľ je to možné, tak ťažkostiam skôr predchádzať. Pokiaľ sa už problémy objavia, zastupujeme klientov hneď od začiatku konania pred Protimonopolným úradom alebo Úradom pre verejné obstarávanie.

Pre našich klientov tiež pripravujeme tzv. compliance manuály, okrem iného na tému hospodárskej súťaže, ako aj workshopy a školenia vrátane špecifických manuálov pre prípad neohlásenej prehliadky príslušnými českými a európskymi autoritami v oblasti práva hospodárskej súťaže.

Ako môžeme pomoci:

 • Preskúmanie obchodných dohôd z hľadiska práva hospodárskej súťaže;
 • Analýza správania sa na trhu z pohľadu práva hospodárskej súťaže;
 • Horizontálne a vertikálne dohody;
 • Zneužitie dominantného postavenia;
 • Zneužitie významnej trhovej sily;
 • Vyšetrovanie kartelov;
 • Uplatňovanie zhovievavosti (Leniency);
 • Školenia na prípravu neohlásených kontrol;
 • Súťažné posúdenie fúzií a akvizícií;
 • Spoločné podniky (joint ventures);
 • Presadzovanie práva hospodárskej súťaže súkromnoprávnymi prostriedkami;
 • Zastupovanie v súdnych sporoch týkajúcich sa hospodárskej súťaže.

Vybrané referencie:

 • Zastupovanie spoločnosti ALSTOM v súvislosti s konaniami pred Českým úradom pre ochranu hospodárskej súťaže, českými súdmi a Európskym súdnym dvorom vo veci kartelovej dohody týkajúcej sa plynom izolovaných spínacích prístrojov
 • Poradenstvo pre nemeckú banku ohľadom súťažno-právnych aspektov nákupu podielu v českej dcérskej spoločnosti rakúskej banky
 • Poradenstvo pre popredného výrobcu športových potrieb v súvislosti so vzťahmi v rámci distribúcie a zákazníkmi, právom duševného vlastníctva a súťažného práva
 • Právne poradenstvo pre vedúcu českú finančnú skupinu ohľadom českého súťažného práva a súťažného práva EÚ v rámci privatizácie najväčšej ťažobnej spoločnosti
 • Zastupovanie českej dcérskej spoločnosti popredného výrobcu nákladných áut v súvislosti s konaniami pred českým úradom pre ochranu hospodárskej súťaže ohľadom možného zneužívania dominantného postavenia
 • Poradenstvo Českej dcérskej spoločnosti jedného z popredných výrobcov luxusných alkoholických nápojov ohľadne úpravy súťažného práva, príprava príručiek týkajúcich sa neohlásených kontrol zo strany Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže
 • Poradenstvo českej dcérskej spoločnosti jedného z popredných knižných vydavateľov a poskytovateľov právneho softvéru v súvislosti s možným porušením súťažného práva, konzultácie v konaniach pred českým úradom pre ochranu hospodárskej súťaže