Rowan Legal

V advokátskej kancelárii ROWAN LEGAL sme si vedomí, že tým hlavným aktívom pre akékoľvek podnikanie sú ľudia. Súčasne sme si vedomí, že zamestnanecké vzťahy môžu byť komplikované, rovnako ako aj citlivé.

Ku všetkým záležitostiam spojeným s pracovným právom pristupujeme individuálne a s  rešpektom ku všetkým účastníkom. Sme schopní navrhnúť našim klientom efektívne riešenia, ktoré nemajú negatívny vplyv na firemnú kultúru, ani na vzťahy medzi zamestnancami a zamestnávateľmi. Naše poradenstvo vo veciach pracovného práva v sebe vždy spája naše dlhoročné skúsenosti z oblasti pracovného práva, rovnako ako aj naše vlastné skúsenosti z pozície zamestnávateľa spolu s konkrétnymi potrebami našich klientov.

V našej praxi sa venujeme základnému právnemu poradenstvu v bežných otázkach zamestnávania osôb, kedy klientom pomáhame s vypracovaním pracovnoprávnej dokumentácie.

Rovnako efektívne sme schopní riešiť komplexnejšie otázky akými sú kolektívne vyjednávanie, reštrukturalizácia, prevádzanie zamestnancov, prepúšťanie celých kolektívov.

Do sféry našich služieb spadajú tak isto oblasti zmlúv o výkone funkcie štatutárnych orgánov, zmluvy uzatvorené so samostatne zárobkovo činnými osobami a iné zmluvy, kde dochádza k prekrývaniu  obchodného a pracovného práva.

V neposlednom rade poskytujeme poradenstvo tykajúce sa ochrany súkromia a otázok ochrany osobných údajov v zamestnaneckých záležitostiach. Ďalšie informácie nájdete v sekcii Ochrana osobných údajov a súkromia.

Ktoré služby ponúkame:

Vybrané referencie: