Rowan Legal

V digitálnom veku sa súkromie a ochrana dát stali samostatnou právnou oblasťou, ktorá sa neustále vyvíja a prináša nové technologické možnosti.

V advokátskej kancelárii ROWAN LEGAL sme si vedomí tohto vývoja a tak sa snažíme pozorne sledovať aj vývoj klientov a s tým súvisiace právne potreby. Naši klienti sa zaujímajú o množstvo  nových príležitostí spojených s metódami Cloud Computingu, BIG DATA, Internet of things, využívaním biodynamických podpisov a ďalších moderných technológií.

Rozsah našich služieb v oblasti ochrany súkromia a údajov je veľmi extenzívny – uskutočňujeme audity a due diligence v oblasti súkromného práva, preskúmavame interné procesy spracovávania údajov a pravidiel, nastavujeme pravidlá a smernice pre nové spracovávanie, poskytujeme poradenstvo vo všetkých otázkach spracovania údajov, vrátane premiestňovania osobných dát do zahraničia a zastupujeme našich klientov vo formálnych konaniach ako aj v neformálnych konaniach s Úradom pre ochranu osobných údajov v Českej republike.

Našim klientom radíme taktiež aj v ďalších odvetviach, ktoré so spracovávaním osobných údajov súvisia, vrátane sledovania zamestnancov a ochrany súkromia zamestnancov, spracovania a odovzdania údajov chránených bankovým tajomstvom, atď. Poradenstvo poskytujeme klientom taktiež pri zavádzaní rôznych politík a smerníc týkajúcich sa ich súkromia, menovite potom v oblastiach so zameraním na IT, internet všeobecne, sociálne siete a mnohé ďalšie.

V súčasnej dobe zameriavame našu pozornosť predovšetkým na nové Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR) a otázky súvisiace s odovzdávaním osobných údajov do zahraničia po zrušení systému Safe Harbor. Na tieto témy pravidelne prednášame na konferenciách a usporadúvame workshopy pre našich klientov.

Ktoré služby ponúkame:

 • Komplexné audity ochrany súkromia, preskúmavanie celkového súladu s predpismi na ochranu údajov;
 • Vypracovanie a preskúmavanie oznámení o ochrane osobných údajov, súhlas so spracovaním osobných údajov;
 • Vypracovanie a preskúmavanie ustanovení o ochrane osobných údajov v obchodných zmluvách, transakčných dokumentov, a podobných dokumentov;
 • Komplexné hĺbkové rozbory zamerané na cezhraničné prevody a spracovanie osobných údajov;
 • Zastupovanie pred Úradom na ochranu osobných údajov Českej republiky, podávanie oznámení o spracovanie údajov a žiadostí týkajúcich sa súhlasu s prenosom osobných údajov mimo územie EÚ;
 • Vypracovanie a preskúmanie dohôd o spracovaní údajov.
 • Vypracovanie a preskúmanie interných smerníc týkajúcich sa spracovania údajov.

Vybrané referencie:

 • Poradenstvo pre spoločnosť s globálnou pôsobnosťou so zameraním na refundáciu DPH vrátane posúdenia otázok týkajúcich sa spracovania osobných údajov, zákonných požiadaviek, ďalej odovzdanie údajov do zahraničia, príprava a revízia príslušných zmlúv a ďalších dokumentov
 • Právne poradenstvo pre taliansku banku v súvislosti so správou pohľadávok klientov a otázok ochrany osobných údajov
 • Poradenstvo pre francúzske energetické spoločnosti vo veci ochrany osobných údajov, zavedenie programu vnútorného informovania, zákonných a ďalších súvisiacich požiadaviek, zastupovanie pred Úradom pre ochranu osobných údajov
 • Právne poradenstvo banke z USA ohľadom rozboru procesu získavania obchodníkov, štatútu jednotlivých zúčastnených spoločností s ohľadom na český zákon na ochranu osobných údajov a príprava a revízia príslušných dokumentov
 • Poradenstvo pre skupinu bánk z USA v súvislosti so spracovávaním osobných údajov zamestnancov a ostatných osobných údajov, zastupovanie pred Úradom pre ochranu osobných údajov;
 • Poradenstvo pre technologickú spoločnosť z USA týkajúcich sa otázok súvisiacich s ochranou súkromia
 • Poradenstvo pre popredné logistické a prepravné spoločnosti týkajúce sa cezhraničnej ochrany osobných údajov a ich spracovávania, vrátane poradenstva s ohľadom na implementáciu a používanie záväzných vnútropodnikových pravidiel