Rowan Legal

Právo informačných a komunikačných technológií je jedno z najdynamickejších právnych odvetví s významným dopadom na podnikanie našich klientov. S každým rozhodnutím národných aj európskych súdov sa mení pohľad na povinnosti podnikateľov využívajúcich informačné technológie. Z toho dôvodu sledujeme aktuálny vývoj českých, zahraničných aj medzinárodných právnych úprav za našich klientov a poskytujeme im vždy len to najvhodnejšie poradenstvo. Vďaka tomu  sme špičkou v tomto odbore a držíme dlhodobé prvenstvá v renomovaných súťažiach akou je Právnická firma roka v kategórii Právo IT.

K najdôležitejším oceneniam však patrí spokojnosť našich klientov, medzi ktorých sa radia firmy z oblasti ICT, patriace medzi lídrov na českom aj európskom trhu. Sme poprední odborníci v poskytovaní poradenstva v oblastiach implementácie informačných systémov, outsourcingu, vývoji softvéru, e-commerce, cloud computingu a kybernetickej bezpečnosti. Vďaka komplexnosti nami poskytovaných služieb často zastupujeme príjemcov služieb informačných a komunikačných technológii, vrátane klientov z finančného sektora.

Odborná verejnosť aj podnikatelia taktiež oceňujú naše znalosti v oblasti telekomunikácií. V tomto právnom odvetví poskytujeme komplexnú podporu našim klientom ohľadom právnych aspektov poskytovania telekomunikačných služieb (pripojenie k internetu, dátové siete a informačná bezpečnosť) a ich súladu s regulačnými požiadavkami. Preto medzi našich klientov patria poprední poskytovatelia telekomunikačných služieb, ako aj ich príjemcovia. Dlhodobá spokojnosť klientov s našimi službami a ich dôvera v naše právne rady nám pomohla získať ocenenie Právnická firma roku aj v kategórii Právo informačných technológií.

Členovia tímu ROWAN LEGAL sú renomovaní experti a špecialisti v oblasti ICT práva a členovia českých, slovenských a medzinárodných profesionálnych komôr a organizácií (Českej advokátskej komory, Slovenskej advokátskej komory, Medzinárodnej advokátskej komory, Českej spoločnosti pre integráciu systémov a Londýnskeho rozhodcovského súdu pre medzinárodné arbitráže)

Klienti nás tiež vyhľadávajú pre naše skúsenosti z oblasti mediálneho práva, v rámci ktorého poskytujeme poradenstvo týkajúce sa všetkých podôb médií, najmä s ohľadom na právnu reguláciu v rámci televízneho a rozhlasového vysielania a on-line služieb.

Sme autormi a spoluautormi rôznych právnych predpisov, spolupracujeme s Českým telekomunikačným úradom a aktívne sa podieľame na posudzovaní navrhovaných zákonov a predpisov.

V rámci poskytovania našich služieb preberáme za našich klientov zastúpenie aj v prípade sporovej agendy, kde zastávame pozíciu spoľahlivých partnerov s dokonalou znalosťou prostredia klientov a schopnosťou obhájiť ich záujem pred súdmi, rozhodcovskými orgánmi, správnymi orgánmi, ale tiež v rámci vyjednávania pri alternatívnych riešeniach sporov. Odborníci z ROWAN LEGAL majú tak isto skúsenosti ako rozhodcovia v riešení sporov v oblasti ICT – prosím, pozrite oblasť našej pôsobnosti v oblasti riešenia sporov. Ďalšie informácie nájdete v sekcii riešenia sporov.

Ako môžeme pomôcť:

 • Komplexné poradenstvo spojené s vývojom softvéru, vrátane analýzy licenčných podmienok
 • Analýza vnútorných procesov z pohľadu ochrany osobných údajov, kybernetickej bezpečnosti a ďalších zákonných povinností, vrátane identifikácie rizík a návrhov riešení
 • Podpora v súvislosti s dodávaním a implementáciou informačných systémov / technológií
 • Podpora v rámci transakcií v oblasti informačných technológií
 • Prevzatie zastúpenia v rámci súdnych sporov
 • Poradenstvo v oblasti ICT outsourcingu
 • Analýza všetkých aspektov cloud computingu, vrátane sektorovej právnej úpravy (bankovníctvo, poisťovníctvo, zdravotníctvo)
 • Poradenstvo v oblasti regulácie médií a telekomunikácií
 • Poradenstvo v oblasti elektronickej komunikácie
 • Príprava a vyjednávanie zmlúv v oblasti ICT

Vybrané referencie:

 • Poradenstvo pre významného klienta v rámci veľkých IT tendrov s hromadnou očakávanou hodnotou presahujúcou 60 miliónov eur, spolu s prípravou kompletnej zmluvnej dokumentácie, vyjednávaniami s poskytovateľmi a analýzy aspektov týkajúcich sa kybernetickej bezpečnosti projektov a ochrany autorských práv
 • Poskytovanie právnej podpory poprednému poskytovateľovi hostingových služieb v rámci jeho operácií pri poskytovaní hostingových služieb, vrátane zastupovania v rámci niekoľkých sporov pred civilnými súdmi a v súvislosti s trestnými konaniami proti tretím stranám
 • Poskytovanie komplexnej právnej podpory známej českej prepravnej spoločnosti v rámci ICT projektov vrátane vývoja softvéru a dodávok hardvéru
 • Poskytovanie konzultácií pre významnú českú banku v rámci viacerých dôležitých IT projektov ako napr. analýza možnosti používania biometrických podpisov pri uzatváraní zmlúv, implementácii cloudových služieb a virtualizácii aplikácií
 • Právne poradenstvo pre kľúčového dodávateľa IT infraštruktúry na dennej báze
 • Právne poradenstvo povinným subjektom podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti
 • Vypracovanie komplexnej dokumentácie v súvislosti so spracovaním osobných údajov významnému poskytovateľovi služieb e-commerce