Rowan Legal

Právo informačných a komunikačných technológií je jedno z najdynamickejších právnych odvetví s významným dopadom na podnikanie našich klientov. S každým rozhodnutím národných aj európskych súdov sa mení pohľad na povinnosti podnikateľov využívajúcich informačné technológie. Z toho dôvodu sledujeme aktuálny vývoj českých, zahraničných aj medzinárodných právnych úprav za našich klientov a poskytujeme im vždy len to najvhodnejšie poradenstvo. Vďaka tomu  sme špičkou v tomto odbore a držíme dlhodobé prvenstvá v renomovaných súťažiach akou je Právnická firma roka v kategórii Právo IT.

K najdôležitejším oceneniam však patrí spokojnosť našich klientov, medzi ktorých sa radia firmy z oblasti ICT, patriace medzi lídrov na českom aj európskom trhu. Sme poprední odborníci v poskytovaní poradenstva v oblastiach implementácie informačných systémov, outsourcingu, vývoji softvéru, e-commerce, cloud computingu a kybernetickej bezpečnosti. Vďaka komplexnosti nami poskytovaných služieb často zastupujeme príjemcov služieb informačných a komunikačných technológii, vrátane klientov z finančného sektora.

Odborná verejnosť aj podnikatelia taktiež oceňujú naše znalosti v oblasti telekomunikácií. V tomto právnom odvetví poskytujeme komplexnú podporu našim klientom ohľadom právnych aspektov poskytovania telekomunikačných služieb (pripojenie k internetu, dátové siete a informačná bezpečnosť) a ich súladu s regulačnými požiadavkami. Preto medzi našich klientov patria poprední poskytovatelia telekomunikačných služieb, ako aj ich príjemcovia. Dlhodobá spokojnosť klientov s našimi službami a ich dôvera v naše právne rady nám pomohla získať ocenenie Právnická firma roku aj v kategórii Právo informačných technológií.

Členovia tímu ROWAN LEGAL sú renomovaní experti a špecialisti v oblasti ICT práva a členovia českých, slovenských a medzinárodných profesionálnych komôr a organizácií (Českej advokátskej komory, Slovenskej advokátskej komory, Medzinárodnej advokátskej komory, Českej spoločnosti pre integráciu systémov a Londýnskeho rozhodcovského súdu pre medzinárodné arbitráže)

Klienti nás tiež vyhľadávajú pre naše skúsenosti z oblasti mediálneho práva, v rámci ktorého poskytujeme poradenstvo týkajúce sa všetkých podôb médií, najmä s ohľadom na právnu reguláciu v rámci televízneho a rozhlasového vysielania a on-line služieb.

Sme autormi a spoluautormi rôznych právnych predpisov, spolupracujeme s Českým telekomunikačným úradom a aktívne sa podieľame na posudzovaní navrhovaných zákonov a predpisov.

V rámci poskytovania našich služieb preberáme za našich klientov zastúpenie aj v prípade sporovej agendy, kde zastávame pozíciu spoľahlivých partnerov s dokonalou znalosťou prostredia klientov a schopnosťou obhájiť ich záujem pred súdmi, rozhodcovskými orgánmi, správnymi orgánmi, ale tiež v rámci vyjednávania pri alternatívnych riešeniach sporov. Odborníci z ROWAN LEGAL majú tak isto skúsenosti ako rozhodcovia v riešení sporov v oblasti ICT – prosím, pozrite oblasť našej pôsobnosti v oblasti riešenia sporov. Ďalšie informácie nájdete v sekcii riešenia sporov.

Ako môžeme pomôcť:

Vybrané referencie: