Rowan Legal

ROWAN LEGAL poskytuje právne zastupovanie bankám, obchodníkom s cennými papiermi, investičným spoločnostiam a fondom, poskytovateľom platobných služieb a ďalším subjektom operujúcim na trhu s finančnými službami so zameraním na predpisy v bankovníctve, finančníctve a poisťovníctve.

Naša kancelária poskytuje komplexné právne služby v celej tejto oblasti práva. Klientom radíme pri úverovom financovaní, či už bilaterálnom alebo syndikovanom, vrátane medzinárodných finančných transakcií. V retailovom financovaní poskytujeme poradenstvo niekoľkým spoločnostiam poskytujúcim spotrebiteľské úvery. V oblasti finančných obchodov ROWAN LEGAL často pracuje s akreditívmi, bankovými zárukami, faktoringom a forfaitingom.

Okrem bánk medzi našich klientov patria globálni hráči na poistnom trhu. Radíme poisťovniam vo vzťahu k reguláciám poistenia a obchodným záležitostiam. Pripravujeme znenia poistných zmlúv,  štandardné podmienky poistenia, ako aj cezhraničné zmluvy o zaistení.

Pokiaľ sa jedná o poradenstvo poskytované obchodníkom s cennými papiermi a investičným spoločnostiam či fondom, zahŕňa naše poradenstvo popri zmluvnej agende taktiež komplexné poradenstvo v rámci regulatoriky, a to vrátane revízie nastavenia vnútorných procesov klienta a zaistenie prípravy vnútorných predpisov.

Vďaka tomu, že naša spoločnosť je lídrom v oblastiach práva IT a ICT prináša nám to synergický efekt a dáva nám možnosť poskytovať prvotriedne rady na poli elektronických platforiem pre bankovníctvo, spracovávania osobných a finančných dát, použiteľnosti biodynamických podpisov a outsourcingu finančných služieb.

Všetky vyššie uvedené právne služby poskytujeme rovnako v rámci cezhraničných transakcií a v prípade prítomnosti cudzieho právneho poriadku konzultujeme podľa potreby s našimi kolegami zo spolupracujúcich zahraničných kancelárií.

Klientov zastupujeme taktiež pred regulátormi, a to v konaniach licenčných, ako aj sankčných. Ako  vedúca advokátska kancelária v oblasti sporovej agendy zastupujeme klientov taktiež v tejto oblasti práva v sporoch pred súdmi a rozhodcovskými súdmi, a to vrátane medzinárodných rozhodcovských súdov.

Ako môžeme pomôcť:

 • Preskúmanie a spisovanie úverových zmlúv vrátane zaisťovacej dokumentácie;
 • Právne posudky na vymáhateľnosť zmluvnej dokumentácie (legal opinion);
 • Poradenstvo so zameraním na dodržiavanie predpisov v bankovníctve, poisťovníctve a obchodovaní na finančnom trhu
 • Založenie spoločnosti, zastupovanie pri získavaní licencií a ďalších správnych konaniach;
 • Príprava štatútov investičných fondov a vnútorných predpisov obchodníka s cennými papiermi
 • Vypracovanie poisťovacích a zaisťovacích zmlúv a dohôd;
 • Cenné papiere, finančné deriváty a kapitálové trhy
 • Zastupovanie v sporoch vyplývajúcich z bankových, finančných a poisťovacích transakcií.

Vybrané referencie:

 • Právne poradenstvo pre spoločnosť THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. pri refinancovaní akvizičného úveru vo výške približne 1 mld. Kč
 • Právne poradenstvo pre spoločnosť THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V pri reštrukturalizácii portfólia menových finančných derivátov
 • Právne poradenstvo pre spoločnosť THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC pri odkupe pohľadávok v približnej hodnote 800 mil. Kč za dodávateľa vedúceho svetového pivovarníckeho koncernu
 • Právne poradenstvo pre spoločnosť THE ROYAL BANK OF SCOTLAND pri odštiepení českej a slovenskej organizačnej zložky od THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. (pred tým ABN AMRO Bank N.V.) od RBS II B.V. a následnej fúzii so spoločnosťou THE ROYAL BANK OF SCOTLAND Plc z pohľadu aspektov českého a slovenského práva
 • Právne poradenstvo pre jedného z najväčších poskytovateľov zdravotného poistenia v USA so zameraním na rôzne aspekty českého právneho poriadku, vrátane regulovanej a komerčnej oblasti, spoločne s ochranou údajov
 • Právne poradenstvo pre poprednú švajčiarsku poisťovaciu spoločnosť v súvislosti s regulovanými otázkami a otázkami vyjednávania v oblasti poistenia
 • Zastupovanie spoločnosti Up pred Českou národnou bankou v súvislosti s úspešnou žiadosťou o licenciu na vydávanie elektronických peňažných prostriedkov
 • Právne poradenstvo pre poprednú českú banku vo viacerých regulovaných otázkach, rovnako ako právnych aspektoch v oblasti ICT, obchodného práva a ochrany údajov