Rowan Legal

ROWAN LEGAL poskytuje právne zastupovanie bankám, obchodníkom s cennými papiermi, investičným spoločnostiam a fondom, poskytovateľom platobných služieb a ďalším subjektom operujúcim na trhu s finančnými službami so zameraním na predpisy v bankovníctve, finančníctve a poisťovníctve.

Naša kancelária poskytuje komplexné právne služby v celej tejto oblasti práva. Klientom radíme pri úverovom financovaní, či už bilaterálnom alebo syndikovanom, vrátane medzinárodných finančných transakcií. V retailovom financovaní poskytujeme poradenstvo niekoľkým spoločnostiam poskytujúcim spotrebiteľské úvery. V oblasti finančných obchodov ROWAN LEGAL často pracuje s akreditívmi, bankovými zárukami, faktoringom a forfaitingom.

Okrem bánk medzi našich klientov patria globálni hráči na poistnom trhu. Radíme poisťovniam vo vzťahu k reguláciám poistenia a obchodným záležitostiam. Pripravujeme znenia poistných zmlúv,  štandardné podmienky poistenia, ako aj cezhraničné zmluvy o zaistení.

Pokiaľ sa jedná o poradenstvo poskytované obchodníkom s cennými papiermi a investičným spoločnostiam či fondom, zahŕňa naše poradenstvo popri zmluvnej agende taktiež komplexné poradenstvo v rámci regulatoriky, a to vrátane revízie nastavenia vnútorných procesov klienta a zaistenie prípravy vnútorných predpisov.

Vďaka tomu, že naša spoločnosť je lídrom v oblastiach práva IT a ICT prináša nám to synergický efekt a dáva nám možnosť poskytovať prvotriedne rady na poli elektronických platforiem pre bankovníctvo, spracovávania osobných a finančných dát, použiteľnosti biodynamických podpisov a outsourcingu finančných služieb.

Všetky vyššie uvedené právne služby poskytujeme rovnako v rámci cezhraničných transakcií a v prípade prítomnosti cudzieho právneho poriadku konzultujeme podľa potreby s našimi kolegami zo spolupracujúcich zahraničných kancelárií.

Klientov zastupujeme taktiež pred regulátormi, a to v konaniach licenčných, ako aj sankčných. Ako  vedúca advokátska kancelária v oblasti sporovej agendy zastupujeme klientov taktiež v tejto oblasti práva v sporoch pred súdmi a rozhodcovskými súdmi, a to vrátane medzinárodných rozhodcovských súdov.

Ako môžeme pomôcť:

Vybrané referencie: