Rowan Legal

V současné době se v připomínkovém řízení nachází vládní návrh novely zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Hlavním důvodem přijímané právní úpravy je nesoulad vnitrostátní úpravy s úpravou EU, respektive nedostatky v transpozici čtyř směrnic, které upravují zejména oblast ochrany spotřebitele. Nedostatky se týkají především transpozičního ustanovení ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, dále směrnice č. 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách, směrnice č. 1999/44/ES o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU ze dne 16. února 2011 o postupu proti opožděným platbám. Účelem novely je také splnění závazku vlády vyplývajícího z programového prohlášení spočívajícím v zavedení požadavku textového potvrzení spotřebitelské smlouvy uzavřené po telefonu.

Nejpodstatnější změny, která novela zákona přináší, jsou následující:

Návrh novely občanského zákoníku není jedinou chystanou změnou v oblasti spotřebitelského práva. Na úrovní Evropské komise je v současné době připravováno přijetí souboru směrnici, které mají za cíl zlepšit ochranu spotřebitelských práv. jejich součástí je i návrh směrnice o kolektivních žalobách spotřebitelů, který byl na začátku prosince 2018 schválen výborem Evropské parlamentu. Ukončeny byly naopak legislativní práce na tzv. spotřebitelském kodexu připravovaném Ministerstvem průmyslu a obchodu, který měl sjednocovat právní normy na ochranu spotřebitele do jediného právního předpisu.


Michal Nulíček pro Český Rozhlas Plus: Revoluce v autorském právu na digitálním trhu Vyčkávat s placením daně je drahé